CÔNG TY CỔ PHẦN TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ HÀ NỘI

HANOI GEODETIC MAPPING JOINT STOCK COMPANY

Tài liệu công ty

Phần mềm HAMAP         (bản 2017 )

HAMAP (Admin only) 


HAMAP AutoCAD 2005   

HAMAP AutoCAD 2008 - 32bit                             HAMAP AutoCAD 2008 - 64bit   

HAMAP AutoCAD 2012 - 32bit                             HAMAP AutoCAD 2012 - 64bit   

HAMAP AutoCAD 2016 - 32bit                             HAMAP AutoCAD 2016 - 64bit   

HAMAP Microsoft Office 2010 - 32bit   

HAMAP Active Win 10 + Microsoft Office

HAMAP MicroStation SE   

HAMAP MicroStation v8.0   

HAMAP Total Commander 9.0   

HAMAP Team Viewer dùng để điều khiển máy khác qua Internet

HAMAP UltraViewer dùng để điều khiển máy khác qua Internet