CÔNG TY CỔ PHẦN TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ HÀ NỘI

HANOI GEODETIC MAPPING JOINT STOCK COMPANY

Các văn bản pháp luật

Số thông tư

Hiệu lực

Tải xuống

Nội dung

TT973/2001/TT-TCĐC 05/07/2001

Hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000

TT50/2013/TT-TCĐC 10/02/2014

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

TT23/2014/TT-BTNMT

05/07/2014

Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

TT24/2014/TT-BTNMT

05/07/2014

Quy định về hồ sơ địa chính

TT25/2014/TT-BTNMT

05/07/2014

Quy định về bản đồ địa chính

TT28/2014/TT-BTNMT

17/07/2014

Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

TT29/2014/TT-BTNMT

17/07/2014

Quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

TT34/2014/TT-BTNMT 13/08/2014

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

TT68/2015/TT-BTNMT 15/02/2016

Quy định các yêu cầu kỹ thuật trong công tác đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ việc lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

TT33/2017/TT-BTNMT 05/12/2017

Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai